admin

Advies Ruimte voor de Rivier

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door Aquatuur de planontwikkeling en realisatie van het project "Dijkteruglegging Lent" ondersteund. De gemeente is gedelegeerd opdrachtgever voor dit project op verzoek van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. Dit project betreft het integraal ontwikkelen van de verruiming van de Waal bij Nijmegen in de vorm van het maken van een nevengeul; hierbij worden de belangen op het gebied van woningbouw, natuur, recreatie en infrastructuur integraal meegenomen. Het is één van de grootste van de ca. 35 Ruimte voor de Rivier projecten in Nederland. Onze bijdrage bestaat uit advieswerk op de gebieden van natuur, bodem, geohydrologie, milieu, innovatie, veiligheid, grondstromen, vergunningen, MER, bestemmingsplan, enz.

Plankaart - klik om een grotere PDF te downloaden

Kaart ruimtelijk plan Gemeente Nijmegen

Nieuwe dienst voor de waterschappen

Op grond van de Waterwet / Keur van de waterschappen worden vergunningen verleend voor het maken van werken in water(-gangen), wegen en waterkeringen. Vanwege de krappe arbeidsmarkt lukt het maar moeilijk om goed opgeleid technisch personeel te krijgen voor deze werkzaamheden. Tekorten worden tot op heden vaak aangevuld door detacheringskrachten en door de processen verder te optimaliseren. Naar aanleiding van de recent opgetreden schaarste aan personeel is gezocht naar een andere oplossing om toch tijdig de vergunningen te kunnen verlenen.

Veel goed opgeleide mensen vinden het niet aantrekkelijk om uitsluitend vergunningen te verlenen. Aquatuur heeft daarom een uitbestedingsmethode bedacht, waarbij door het combineren van verschillende soorten werkzaamheden, het werk interessant gehouden wordt en tevens grotere aantallen vergunningen verleend kunnen worden.

Daartoe werkt Aquatuur samen met het civieltechnisch adviesbureau Waterpas met vestigingen in Hoofddorp en Rotterdam. Op deze vestigingen worden de werkzaamheden verricht. De specialisatie civiele techniek van dit bureau komt daarbij goed tot zijn recht.

Voordelen van het uitbesteden van het opstellen van vergunningen zijn o.a.

Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe dienst? Neem dan voor nadere informatie over onze werkwijze contact met ons op.

© 2008 - 2019 AQUATUUR